Lasergamen op een eigen locatie

Algemene voorwaarden

LasergamenOutdoor.nl is onderdeel van Bumper Experience. De algemene voorwaarden van Bumper Experience zijn van toepassing bij LasergamenOutdoor.nl.

Op alle vormen van verhuur en verkoop van Bumper Experience zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN Bumper Experience 

Artikel 1 Definities 

1.1 Met ‘opdrachtgever’ of ‘huurder’ wordt bedoeld: de natuurlijke of (privaatrechtelijke) rechtspersoon die met Bumper Experience een overeenkomt wenst af te sluiten of afgesloten heeft.

Artikel 2 Algemeen 

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bumper Experience en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Bumper Experience, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Bumper Experience en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes 

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2 Alle overeenkomsten komen pas tot stand wanneer deze door gemachtigde van Bumper Experience schriftelijk is bevestigd. Indien voor de bevestiging van de overeenkomst een zogenaamd offerte door Bumper Experience verzonden is naar de opdrachtgever, wordt de overeenkomst geacht te zijn gesloten op het moment dat Bumper Experience één getekend exemplaar van de overeenkomst retour ontvangt, binnen de daarvoor schriftelijke kenbaar gemaakte termijn. Indien opdrachtgever mondeling een opdracht toezegt, waarbij op verzoek van opdrachtgever nog geen bevestiging of overeenkomst wordt opgemaakt, wordt er geacht een overeenkomst te zijn gesloten.

3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Bumper Experience niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5  Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst 

4.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bumper Experience het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.2 De benodigde gegevens, waarmee de uitvoering van de opdracht naar behoren kan geschieden, worden door opdrachtgever op de door Bumper Experience gewenste wijze verstrekt. Tevens verschaft opdrachtgever alle verdere noodzakelijke medewerking, ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

4.3 Indien de verstrekking van gegevens, ofwel de noodzakelijke medewerking van de opdrachtgever, niet naar behoren plaatsvindt, behoudt Bumper Experience zich het recht om de voorbereiding dan wel de uitvoering van de opdracht te staken.

4.4 De geleden schade, voortkomend uit het staken van de werkzaamheden, zal worden vergoed door opdrachtgever.

4.5 Zowel opdrachtgever als Bumper Experience is verplicht de verstrekte informatie, van welke aard dan ook, geheim te houden, tenzij de wettelijke verplichting openbaarmaking vereist.

4.6 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst vergunningen of ontheffingen nodig zijn, dient opdrachtgever hier voor te zorgen. Indien de uitvoering van de overeenkomst geen (gedeeltelijke) doorgang kan vinden vanwege het ontbreken van de benodigde vergunningen of ontheffingen, blijft de betalingsverplichting zoals overeengekomen in de overeenkomst ongewijzigd bestaan. Opdrachtgever zal derhalve de totale reserveringswaarde te allen tijde voldoen.

Artikel 5 Mutaties in de overeenkomst 

5.1 Indien opdrachtgever, na de totstandkoming van de opdracht, wijzigingen wenst aan te brengen in de overeenkomst, worden deze wijzigingen door schriftelijk aan opdrachtgever bevestigd. De gewenste wijzigingen worden alleen in de overeenkomst verwerkt, indien de wijzigingen door Bumper Experience redelijkerwijs uit te voeren zijn. De financiële en andersoortige consequenties, voortkomend uit de wijziging, worden door schriftelijk Bumper Experience doorgegeven aan opdrachtgever en in rekening gebracht.

5.2 Ten alle tijden behoudt Bumper Experience zich het recht om wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen, indien nakoming van de overeenkomst anders niet of allerminst mogelijk is, zal zorgen Bumper Experience voor wijzigingen die naar alle redelijkheid in overeenstemming zijn met de aard van de gewijzigde onderdelen van de overeenkomst. De benodigde wijzigingen worden, na overleg met opdrachtgever, schriftelijk bevestigd door Bumper Experience.

Artikel 6 Facturering en betaling 

6.1 Het door huurder verschuldigde bedrag (huursom) wordt verhoogd met een borgsom van minimaal € 200,- indien het verhuurde niet verzorgd wordt geleverd of afgehaald.

6.2 Tenzij in de overeenkomst of bevestiging uitdrukkelijk anders is vermeld, dient opdrachtgever het volledige bedrag uiterlijk 1 week voor verhuurdatum te hebben voldaan of contant te voldoen bij het afhalen van verhuurde (huursom vermeerderd met de borgsom). Voor de te verrichten betalingen verstuurt Bumper Experience facturen of worden de facturen, bij contante betaling, meegegeven bij het afhalen.

6.3 Indien opdrachtgever niet aan de verplichtingen, zoals genoemd in artikel 6.1 of anders zoals vermeld in de overeenkomst of bevestiging, voldoet, zal de overeenkomst worden ontbonden. De door de opdrachtgever aangegane financiële verplichtingen ten aanzien van Bumper Experience blijven echter van toepassing.

6.4 Indien nodig vindt na uitvoering van de overeenkomst een definitieve afrekening plaats, eventueel op basis van de in de overeenkomst of
bevestiging vermelde voorwaarden. Voor de te verrichte betalingen verstuurt Bumper Experience facturen.

Artikel 7 Verhuur 

7.1 Bumper Experience is gedurende de uitvoering van de opdracht niet verantwoordelijk voor beschadiging of vermissing van persoonlijke eigendommen van de aanwezige personen en deelnemers. Tevens is Bumper Experience niet verantwoordelijk voor lichamelijk letsel van de aanwezige personen en deelnemers.

7.2 De verhuurde objecten blijven eigendom van Bumper Experience en mogen zonder schriftelijke toestemming van Bumper Experience niet worden onderverhuurd, weder verhuurd of uitgeleend.

7.3 Het verhuurde kan zowel verzorgd als niet-verzorgd worden geleverd. Onder verzorging wordt verstaan dat Bumper Experience naast het verhuurde tevens personen beschikbaar stelt ter bediening, begeleiding of bewaking van de in gebruik gegeven zaken. Onder niet- verzorgd wordt verstaan dat het verhuurde zonder personen ter beschikking wordt gesteld.

7.4 In geval van niet-verzorgde verhuur is de huurder gehouden om het verhuurde voorafgaand aan de ingebruikneming of installatie te inspecteren op gebreken en/ of beschadigingen. Eventuele gebreken of beschadigingen dienen terstond aan Bumper Experience kenbaar gemaakt te worden, voorafgaand aan de ingebruikneming van het verhuurde door huurder.

7.5 De huurder is verplicht het verhuurde te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het is bestemd. Huurder dient het verhuurde tevens zorgvuldig te gebruiken en te bewaken. Het verhuurde dient aan Bumper Experience in dezelfde staat als waarin het verhuurde ontvangen is (met inachtneming van artikel 7.4) terug te worden gegeven.

7.6 Aan het verhuurde mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bumper Experience geen bewerkingen worden verricht, zoals schilderen, belettering, zagen, lassen enzovoorts. Indien huurder zonder schriftelijke toestemming bewerkingen op het verhuurde verricht, wordt huurder de kosten van de schade in rekening gebracht. Huurder zal deze kosten direct voldoen. Indien door de bewerkingen of veranderingen het verhuurde niet of niet volledig functioneert, kan huurder geen aanspraak maken op reductie van de huursom.

7.7 Indien het verhuurde voor één dag is verhuurd dient huurder het verhuurde op dezelfde dag terug te brengen tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij langer gebruik dan de overeengekomen termijn worden de extra huurkosten in rekening gebracht. Het is huurder niet toegestaan zonder toestemming van Bumper Experience de huurtermijn te verlengen.

7.8 Reinigingskosten, vermissing, schade e.d aan de materialen van de gebruiker zullen in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever. De borg van de opdrachtgever zal hiervoor aangewend worden.

7.9 Kosten voor schade, reiniging of vermissing
Bumperballen (kosten per item):

 • Klein lek (tot 0,5cm): €15,-
 • Groot lek (groter dan 0,5 cm): €20,-
 • Bumperball vermist of niet meer bruikbaar: €275,-
 • Reinigen van set bumperballen: €50,-
 • Vermissing of schade aan voetbal: €25,-
 • Vermissing of schade aan doel: €30,-
 • Vermissing of schade aan blower: €40,-

Archery Tag (kosten per item):
Pijlen:

 • Pijl: Vermissing of niet meer bruikbaar: €12,5

Boog:

 • Pees: €12,50
 • Vermissing of niet meer bruikbaar: €75,-

Maskers:

 • Vermissing of niet meer bruikbaar: €40,-

Bunkers:

 • Klein lek (tot 0,5cm): €15,-
 • Groot lek (groter dan 0,5 cm): €20,-
 • Vermist of niet meer bruikbaar: €250,-
 • Reinigen van set bunkers: €50,-

Lasergamen (kosten per item):

 • Laserwapen vermissing of niet meer bruikbaar: €850,-
 • Hoofdband intager vermissing of niet meer bruikbaar: €550,-
 • Helm vermissing of niet meer bruikbaar: €45,-
 • Smartbox: vermissing of niet meer bruikbaar: €650,-
 • Obstakel: vermissing of niet meer bruikbaar: €250,-
 • Muziekbox: vermissing of niet meer bruikbaar: €350,-

Artikel 8 Aansprakelijkheid 

8.1 In geval van beschadiging of vermissing van het verhuurde of een gedeelte daarvan, is huurder aansprakelijk voor de daarmee verband houdende schade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks toerekenbaar is of niet.

8.2 In geval huurder zelf het transport van het verhuurde verzorgt, vangt de aansprakelijkheid van de huurder en de verplichting van de huurder als eerder genoemd in artikel 7.4 aan, zodra het verhuurde aan de huurder is afgegeven en ter beschikking is gesteld.

8.3 Bumper Experience is enkel aansprakelijk voor door de huurder geleden schade aan personen en andere zaken dan het verhuurde, voor zover deze schade is veroorzaakt door een gebrek in het verhuurde en het gevolg is van opzet of grove schuld van Bumper Experience of van door Bumper Experience ingeschakelde derden.

8.4 Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht, behoudens in het geval van opzet of grove schuld en behoudens het hierboven in artikel 8.3 bepaalde, is Bumper Experience niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel aan de zijde van huurder als bij derden. De huurder vrijwaart Bumper Experience van eventuele vorderingen van derden.

8.5 Indien Bumper Experience ingevolge voorafgaande gehouden is de schade die huurder lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van de verzekering en de door de verzekering gedane uitkering. Voor andere dan de in voorafgaande artikelen bedoelde schaden die de huurder mocht lijden, is Bumper Experience nimmer aansprakelijk.

8.6 De rechtsvordering tot schadevergoeding van de huurder jegens Bumper Experience ingevolge deze voorwaarden, verjaart door verloop van een jaar, nadat de huurder bekend is geraakt met de schade of daarmee bekend geraakt had kunnen zijn.

8.7 De huurder is zelf verantwoordelijk voor de keuze en veiligheid van de speellocatie en bijkomende waarschuwing van politie ter voorkoming van een bezoek door derden ivm het ‘wapengebruik’.

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID VAN GEBRUIKER

9.1 Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever en/of deelnemer.

De gebruiker is aansprakelijk voor de directe schade, met inbegrip van de op geld waardeerbare gevolgen daarvan, indien hij, volgens wet of verdrag, jegens opdrachtgever en/of deelnemer toerekenbaar tekort is geschoten in de uitvoering van de overeenkomst.

9.2 De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument, een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;

 1. het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde categorie als bedoeld in artikel 4.2 en/of indien de deelnemer zich niet aan een of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie, zoals bedoel in artikel 4, niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen.
 2. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;
 3. omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de gebruiker en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de gebruiker kunnen worden toegerekend.

9.3 Indien de gebruiker toerekenbaar tekort komt in de nakoming van de overeenkomst betreffende een arrangement dat valt onder de wet op de reisovereenkomst, is de gebruiker aansprakelijk voor vergoeding van de schade die het rechtstreekse gevolg is van de achterwege gebleven prestatie tot maximaal een bedrag van drie maal de reissom, tenzij uit de wet anders voortvloeit.

9.4 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van de gebruiker, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.

9.5 Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van gebruiker leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door gebruiker gesloten dekking aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat de gebruiker onder zijn aansprakelijkheidsverzekering draagt.

9.6 Als er geen dekking is op de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal twee keer de factuurwaarde met een maximum van 5.000 euro per gebeurtenis.

Artikel 10 Annulering 

10.1 Opdrachtgever dient de annulering schriftelijk kenbaar te maken.

10.2 In geval van annulering door de opdrachtgever / huurder worden annuleringskosten in rekening gebracht, volgens onderstaand schema.
Onder de totale huursom worden alle overeengekomen kosten verstaan, waaronder huurkosten, verzorgingskosten, transportkosten, op- en
afbouwkosten enzovoorts.

Bij annulering tot 1 maand voor verhuurdatum is opdrachtgever €40,- annuleringskosten verschuldigd.

Bij annulering tot 14 dagen voor verhuurdatum is opdrachtgever 50% van de totale huursom verschuldigd.
Bij annulering tot 1 week voor verhuurdatum is opdrachtgever 90% van de totale huursom verschuldigd.
Bij annulering na 1 week voor verhuurdatum is opdrachtgever 100% van de totale huursom verschuldigd.

Artikel 11 Overmacht en weersomstandigheden 

11.1 Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie vermeld wordt. Bumper Experience heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderd wordt. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere voorwaarden en verplichtingen van Bumper Experience opgeschort, zonder dat Bumper Experience tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

11.2 Onder overmacht worden eveneens omstandigheden bedoeld op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door Bumper Experience niet mogelijk is, waaronder begrepen onder andere het niet voldoen door leveranciers van Bumper Experience aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, wateroverlast, staking, werkonderbreking, import- of handelsverboden, uitsluiting of andere calamiteiten, die de bedrijfsvoering verhinderen of beperken.

11.3 Indien zich weersomstandigheden voordoen, waarin het gebruik van het verhuurde voor de gebruikers en eventuele begeleiders of verzorgers, niet naar behoren mogelijk is, heeft de huurder geen recht op schadevergoeding en kan Bumper Experience nimmer aansprakelijk worden gesteld voor door de huurder eventueel geleden schade. De betalingsverplichting van huurder blijft ongewijzigd, ongeacht de weersomstandigheden gedurende de huurperiode.

11.4 Indien de voorspellingen slecht zijn wordt de activiteit geannuleerd en gekeken naar een nader te bepalen datum. Deze beslissing wordt genomen door de instructeurs van de gebruiker. De betalingsverplichting van huurder blijft ongewijzigd, ongeacht de weersomstandigheden gedurende de huurperiode.

11.5  De instructeurs van de gebruiker zien toe of de weersomstandigheden toereikend zijn om een activiteit verantwoord uit te voeren. Indien dit niet het geval is kan de activiteit ten alle tijden gestopt worden.

 • Wanneer de opdrachtgever bij afgelasting langer dan 10 minuten gebruik heeft gemaakt van de dienst is de gebruiker niet verplicht om de activiteit nogmaals uit te voeren op een nader te bepalen datum

Artikel 12 Informatievoorziening 

12.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

12.2 Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Bumper Experience en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

12.3 Bumper Experience behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13 Slotbepalingen 

13.1 Op iedere offerte en overeenkomst tussen Bumper Experience en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Afwijkingen van en / of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden dienen expliciet in de overeenkomst opgenomen te worden

Bedrijfsuitje Lasergamen
Lasergamen op kantoor
"Voor de opening van het nieuwe online kantoor van Ahold hebben wij lasergamen in het magazijn geboekt! De collega's vonden het geweldig en stiekem is het nog best spannend, wat een beleving! Echt een aanrader, tot de volgende keer!"
Lasergamen Outdoor
A. de Jong
Ahold
"Tijdens het zomerkamp een super gave lasergame Experience geboekt in de avond. De kids hebben het nog elke dag over de FORTNITE variant!"
Lasergamen in het bos
M. de Haan
Docent groep 8

Meest geboekt

Lasergamen op school in de sporthal

Denk aan lasergamen in het bos, in een magazijn of een andere unieke locatie naar keuze.

Lasergamen in de supermarkt

Gaaf als examenstunt, teamuitje met de docenten of als klassenuitje met de sportdag!

lasergame op locatie personeelsuitje in het magazijn

Altijd al eens door je eigen winkel willen lasergamen?! Lasergamen in de supermarkt is razend populair!

Chat openen
1
LasergamenOutdoor.nl
Hi! Hoe kunnen we u helpen!